Uputstvo

Slovarica.com je veoma jednostavna za korišćenje i ovo kratko uputstvo će pokriti sve detalje i mogućnosti ove aplikacije.
Sa učenjem slova krećemo klikom na dugme . Tada će se pojaviti slika i odgovarajuća reč, kojoj na prvom nivou nedostaje početno slovo, a na drugom nivou srednje ili krajnje slovo. Četiri ponuđena slova za slovo koje nedostaje su u crvenoj boji. Ponuđena slova se biraju po slučanom rasporedu tako da je broj kombinacija skoro beskonačan. Dete bira odgovor za koje ono smatra da je tačno klikom na jedno od ponuđenih slova. Ako je to slovo koje nedostaje, prikazuje se slika koja detetu kaže da je odgovor tačan i posle nekoliko sekundi se automatski prelazi na sledeću reč, odnosno sliku. U suprotnom se pokazuje slika koja detetu kaže da odgovor nije tačan, a ponuđena reč ostaje dok se ne da tačan odgovor.
Na dnu ekrana je takozvani status bar koji služi da roditelj prati uspeh deteta kako i da podešava neke parametre aplikacije.

Prvi deo 'Nivo' nam govori koji nivo je trenutno aktivan. N1 podrazumeva da se od deteta uvek traži da dopuni prvo slovo reči a kod N2 dete treba da dopuni srednje ili krajnje slovo. Nivo se bira prostim klikom na željeni nivo.
Sledeće polje nam govori da li se trenutno prikazuju velika ili mala slova a klikom na ovo polje prelazite izmedju velikih i malih slova.


Polje 'Uspeh' nam govori koji je procenat uspešnosti detetovih odgovora u tekućoj sesiji. Boja ovog polja se menja u zavisnosti od ovog procenta.


U narednim poljima imate broj uspešnih i broj neuspešnih odgovora, tako da lako možete da partite koliko je reči dete do tada uspešno savladalo

© 2020 By Slovarica - Sva prava zadržana